مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات 09121239045

قیمت تیرآهن - تیرآهن ۱۶

انواع تیرآهن ۱۶ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۶ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۱۶۰ ۸,۱۵۰,۰۰۰ ۰۹:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶۱ %
2 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۶ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۱۶۰ ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - - - -
3 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۲۳:۱۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ (۱۰۰,۰۰۰) ۱.۷۹ %
4 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۵,۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۹.۶۵ %
5 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۵,۱۵۰,۰۰۰ ۱۷:۲۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
6 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۶ اصفهان ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۸۲۰,۰۰۰ ۱۶.۰۸ %
7 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۶ اصفهان ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۱۲:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۳۰,۰۰۰ ۰.۷۰ %
8 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۶ اصفهان ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۲۱:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۳,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱۴.۱۲ %
9 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۶ اصفهان ۳,۶۵۰,۰۰۰ ۰۸:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۶۰,۰۰۰ ۱.۶۴ %
10 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۶ اصفهان ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۲۰:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ (۳۰,۰۰۰) ۰.۸۴ %
11 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۶ اصفهان ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۱:۲۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۰ 0
12 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۶ اصفهان ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۲:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۳,۴۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۵۰,۰۰۰ ۴.۱۴ %
13 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۶ اصفهان ۳,۴۷۰,۰۰۰ ۱۹:۵۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۲۰,۰۰۰ ۰.۵۸ %
14 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۶ اصفهان ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۱۲:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۳,۵۰۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ (۵۵,۰۰۰) ۱.۵۹ %
15 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۶ اصفهان ۳,۵۰۵,۰۰۰ ۱۱:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۳,۵۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ (۵۵,۰۰۰) ۱.۵۷ %