مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات 09121239045

قیمت تیرآهن - تیرآهن ۳۰

انواع تیرآهن ۳۰ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۳۰۰ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰۹:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰.۱۷ %
2 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۳۰۰ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - - - -
3 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۸.۱۴ %
4 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
5 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ - ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ - - - -
6 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۳,۱۵۰,۰۰۰ ۱۲:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۳,۳۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ (۱۷۰,۰۰۰) ۱.۲۹ %
7 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۳,۳۲۰,۰۰۰ ۲۱:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸.۲۶ %
8 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ ۰۸:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ (۳۰,۰۰۰) ۰.۲۵ %
9 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲۰:۲۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۰ 0
10 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۲,۳۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ (۷۵,۰۰۰) ۰.۶۱ %
11 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۲,۳۲۵,۰۰۰ ۱۹:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۲,۲۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۱۵,۰۰۰ ۰.۹۳ %
12 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۲,۲۱۰,۰۰۰ ۱۲:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ (۴۰,۰۰۰) ۰.۳۳ %
13 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۱:۱۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۴۳۰,۰۰۰ ۳.۵۱ %
14 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ ۰۸:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۲,۴۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ (۶۱۰,۰۰۰) ۵.۱۶ %
15 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۲,۴۳۰,۰۰۰ ۱۰:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۲,۴۱۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۵,۰۰۰ ۰.۱۲ %