مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات 09121239045

قیمت روزانه کلیه آهن آلات ساختمانی در مورخ ۱۵-۸-۱۳۹۷

خبر

در مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

قیمت روزانه کلیه آهن آلات ساختمانی در مورخ  ۱۵-۸-۱۳۹۷

برای خرید انواع آهن آلات با ما تماس بگیرید  

  تماس   09121239045

 

 

نبشی 3 فابریک  4,650تومان

نبشی 4 فابریک  4,650تومان

نبشی 5 فابریک  4,650تومان

نبشی 6 فابریک  4,650تومان

نبشی 8 فابریک  4,650تومان

نبشی 10 فابریک  4,650تومان

نبشی 12 فابریک  4,650تومان

سپری 3 فابریک  4,900تومان

سپری 4 فابریک  4,750تومان

سپری 5 فابریک  4,750تومان

سپری 6 فابریک  4,900تومان

 

برای خرید انواع آهن آلات با ما تماس بگیرید  

  تماس   09121239045

 

 

پروفیل 10*20 – 2میل  6,900تومان

پروفیل 10*25 – 2میل  6,900تومان

پروفیل 10*30 – 2میل  7,000تومان

پروفیل 10*40 – 2میل  7,000تومان

پروفیل 20*20 – 2میل  6,800تومان

پروفیل 20*30 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 20*30 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 20*40 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 20*40 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 20*60 – 2میل  6,900تومان

پروفیل 20*60 – 3میل  6,900تومان

پروفیل 25*25 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 25*25 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 30*30 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 30*30 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 30*40 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 30*40 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 30*50 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 30*50 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 30*60 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 30*60 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 30*60 – 4میل  6,750تومان

پروفیل 40*40 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 40*40 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 40*40 – 4میل  6,750تومان

پروفیل 40*60 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 40*60 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 40*60 – 4میل  6,750تومان

پروفیل 40*80 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 40*80 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 40*80 – 4میل  6,750تومان

پروفیل 50*50 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 50*50 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 50*50 – 4میل  6,750تومان

پروفیل 60*60 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 60*60 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 60*60 – 4میل  6,750تومان

پروفیل 60*80 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 60*80 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 60*80 – 4میل  6,750تومان

پروفیل 60*100 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 60*100 – 4میل  6,750تومان

پروفیل 60*100 – 5میل  6,800تومان

پروفیل 60*120 – 3میل  6,750تومان

پروفیل 60*120 – 4میل  6,750تومان

پروفیل 60*120 – 5میل  6,800تومان

پروفیل 70*70 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 70*70 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 70*70 – 4میل  6,750تومان

پروفیل 80*80 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 80*80 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 80*80 – 4میل  6,750تومان

پروفیل 80*100 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 80*100 – 4میل  6,750تومان

پروفیل 80*120 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 80*120 – 4میل  6,750تومان

پروفیل 90*90 – 2میل  6,700تومان

پروفیل 90*90 – 3میل  6,700تومان

پروفیل 90*90 – 4میل  6,750تومان

قوطی 100*100 – 3میل  6,700تومان

قوطی 100*100 – 4میل  6,750تومان

قوطی 100*100 – 5میل  6,800تومان

برای خرید انواع آهن آلات با ما تماس بگیرید  

  تماس   09121239045

 

 

قوطی 100*100 – 6میل  6,850تومان

قوطی 100*100 – 8میل  7,000تومان

قوطی 100*100 – 10میل  7,100تومان

قوطی 120*120 – 3میل  6,700تومان

قوطی 120*120 – 4میل  6,750تومان

قوطی 120*120 – 5میل  6,800تومان

قوطی 120*120 – 6میل  6,850تومان

قوطی 120*120 – 8میل  7,000تومان

قوطی 140*140 – 3میل  6,700تومان

قوطی 140*140 – 4میل  6,750تومان

قوطی 140*140 – 5میل  6,800تومان

قوطی 140*140 – 6میل  6,850تومان

قوطی 140*140 – 8میل  7,000تومان

قوطی 140*140 – 10میل  7,100تومان

قوطی 160*160 – 6میل  6,850تومان

قوطی 160*160 – 8میل  7,000تومان

قوطی 160*160 – 10میل  7,100تومان

قوطی 180*180 – 8میل  7,000تومان

قوطی 180*180 – 10میل  7,100تومان

قوطی 200*200 – 8میل  7,000تومان

قوطی 200*200 – 10میل  7,100تومان

 

 

برای خرید انواع آهن آلات با ما تماس بگیرید  

  تماس   09121239045

 

تیرآهن 12 اصفهان  660,000تومان

تیرآهن 14 اصفهان  835,000تومان

تیرآهن 14 ماهان  660,000تومان

تیرآهن 16 اصفهان  875,000تومان

تیرآهن 18 اصفهان  950,000تومان

تیرآهن 20 اصفهان  1,345,000تومان

تیرآهن 22 اصفهان  1,375,000تومان

تیرآهن 24 اصفهان  1,590,000تومان

تیرآهن 27 اصفهان  1,880,000تومان

برای خرید انواع آهن آلات با ما تماس بگیرید  

  تماس   09121239045

 

 

میلگرد 6.5 نطنز  5,350تومان

میلگرد 10 ساده  4,500تومان

میلگرد 10 آریان فولاد  4,650تومان

میلگرد 10 قزوین  4,320تومان

میلگرد 12 آریان فولاد  4,650تومان

میلگرد 12 ساده  4,600تومان

میلگرد 12 قزوین  4,320تومان

میلگرد 14 ساده  4,600تومان

میلگرد 14 آریان فولاد  4,420تومان

میلگرد 14 ابهر  4,410تومان

میلگرد 14 میانه  4,430تومان

میلگرد 14 نیشابور  4,450تومان

میلگرد 14 پرشین  4,420تومان

میلگرد 14 امیرکبیر  4,420تومان

میلگرد 16 ساده  4,600تومان

میلگرد 16 ابهر  4,410تومان

میلگرد 16 نیشابور  4,450تومان

میلگرد 16 پرشین  4,410تومان

میلگرد 16 امیرکبیر  4,420تومان

میلگرد 18 ساده  4,600تومان

میلگرد 18 میانه  4,430تومان

میلگرد 18 پرشین  4,410تومان

میلگرد 18 نیشابور  4,450تومان

میلگرد 18 امیرکبیر  4,420تومان

میلگرد 20 ساده  4,600تومان

میلگرد 20 آریان فولاد  4,420تومان

میلگرد 20 میانه  4,430تومان

میلگرد 20 نیشابور  4,450تومان

میلگرد 20 پرشین  4,410تومان

میلگرد 20 امیرکبیر  4,420تومان

میلگرد 22 ساده  4,600تومان

میلگرد 22 آریان فولاد  4,420تومان

میلگرد 22 پرشین  4,410تومان

میلگرد 22 میانه  4,430تومان

میلگرد 22 نیشابور  4,450تومان

میلگرد 25 ساده  4,600تومان

میلگرد 25 پرشین  4,410تومان

میلگرد 25 میانه  4,430تومان

میلگرد 25 نیشابور  4,450تومان

برای خرید انواع آهن آلات با ما تماس بگیرید  

  تماس   09121239045

 

 

ورق سبا 3 میل 2.5×1.25 تهران  5,710تومان

ورق سبا 3 میل 1×2 تهران  5,710تومان

ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25 تهران  5,460تومان

ورق مبارکه 3 میل 1×2 تهران  5,460تومان

ورق سبا 4 میل 2.5×1.25 تهران  5,510تومان

ورق سبا 4 میل 1×2 تهران  5,510تومان

ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25 تهران  5,460تومان

ورق مبارکه 4 میل 1×2 تهران  5,460تومان

ورق رول گیلان 5 میل  5,510تومان

ورق سبا 5 میل 2.5×1.25 تهران  5,010تومان

ورق سبا 5 میل 1×2 تهران  5,010تومان

ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25 تهران  5,610تومان

ورق مبارکه 5 میل 1×2 تهران  5,610تومان

ورق سبا 6 میل 6×1.5 تهران  4,360تومان

ورق مبارکه 6 میل 6×1.5 تهران  4,390تومان

ورق اکسین 8 میل 6×2 تهران  4,410تومان

ورق سبا 8 میل 6×1.5 تهران  4,360تومان

ورق اکسین 10 میل 6×2 تهران  4,310تومان

ورق سبا 10 میل 6×1.5 تهران  4,360تومان

ورق مبارکه 10 میل 6×1.5 تهران  4,390تومان

ورق اکسین 12 میل 6×2 تهران  4,310تومان

ورق سبا 12 میل 6×1.5 تهران  4,360تومان

ورق مبارکه 12 میل 6×1.5 تهران  4,390تومان

ورق اکسین 15 میل 6×2 تهران  4,290تومان

ورق سبا 15 میل 6×1.5 تهران  4,350تومان

ورق مبارکه 15 میل 6×1.5 تهران  4,390تومان

ورق اکسین 20 میل 6×2 تهران  4,340تومان

ورق سبا 20 میل 6×1.5 تهران  4,210تومان

ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 تهران  4,310تومان

ورق اکسین 25 میل 6×2 تهران  4,340تومان

ورق قطعات 25 میل 6×1.25 تهران  4,360تومان

ورق سبا 25 میل 6×1.5 تهران  4,360تومان

ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 تهران  4,310تومان

ورق اکسین 30 میل 6×2 تهران  4,340تومان

ورق سبا 30 میل 6×1.5 تهران  4,510تومان

ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 تهران  4,310تومان

ورق اکسین 40 میل 6×2 تهران  4,340تومان

ورق اکسین 45 میل 6×2 تهران  4,280تومان

ورق اکسین 50 میل 6×2 تهران  4,420تومان